Ranking

W tym miej­scu znaj­dziesz naj­ciekaw­sze tek­sty — zgromadziliśmy 40 tekstów.

autoportret

nie lu­bię zbyt długich zim
i spóźnionych życzeń
dni mam już co­raz mniej
i tyl­ko lat co­raz więcej

noszę spod­nie i ręce w kieszeni
roz­budzo­nej ko­biecości na przekór
ale gdzieś w głębi mnie
żyje cień Esmeraldy

choć w sza­fie królew­ski błękit
co­raz bar­dziej płowieje
na mo­jej ulu­bionej sukience 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 09:41

Dojść do kom­pro­misu- mapą pokora. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:16

Cza­sami tracę juz nadzieje, a po­noć ona zaw­sze trwa do końca .. 
Cza­sami boję się jut­ra, bo ono nie zaw­sze przy­nosi ra­dość i bu­kiecik róż..
Cza­sami po­mimo słońca ogar­nia mnie mrok.
To co w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:26

* * *

Wy­leczy­li mnie ze snów
Co pajęczą ni­cią tka­ne są przez wiatr
Ob­darli z marzeń
W uk­ry­ciu drżących na końcu tęczy

Zab­ra­li nadzieję w w blas­ku dnia
Op­le­cione­go hoj­nie war­koczem słońca
Za­dep­ta­li wiarę krzykiem
Mil­cząc głucho stopą bezbożności

Przyo­dziali dłonią zimną
W rzeczy­wis­tość szat
Gdzie naiw­ność serca
Ka­rana jest ostrzem

A przed ocza­mi pędzlem nienawiści
Wy­malo­wali świat,
W którym miłość za­wiesi­li bezwiednie
Na szu­bieni­cy losu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 15:30

Kim dla Ciebie jestem?

Ile jest we mnie pór ro­ku
Podróży nie ukończo­nych
Prag­nień płoszących spokój
Ta­jem­nic za­kurzo­nych

Ile jest we mnie smut­ku
Uczuć płodzących skar­gi
Ile wy­razów ob­cych
Plu­gawiących mi war­gi

Ile jest we mnie bluesa
Tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 20:53

pas "ja"

pier­wsze skrzypce
wys­tru­gał jej wariat

wa­riat - to mo­je ego 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:52

Ta­jem­ni­ce są frag­menta­mi duszy, jeśli od­dasz ich zbyt wiele, nie po­zos­ta­nie nic dla Ciebie. Z dru­giej stro­ny im bar­dziej coś uni­kal­ne tym cen­niej­sze jest. Roz­da­wane ta­jem­ni­ce pow­szechnieją, a cha­rak­ter ubożeje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 23:46

język (nie)miecki

za każdym razem
kiedy przechadza­my się wzdłuż zagajnika
próbu­jesz za­giąć mnie z języka
ręką uniesioną wysoko
pra­wie pod nieboskłon
pytasz
was ist das
ja
ich weiß genau
was es ist
brzozy
birken
jak birkenau
za każdym ra­zem chcę ci dogryźć
ale gryzę się w język 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:59

is­totę roz­wo­ju sta­nowią zmiany wy­wołujące w nas naj­większy lęk 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 09:13

Cza­sami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, by przejść do wieczności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 10:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:41PetroBlues do­dał no­wy tek­st Wydoroślenie

dzisiaj, 17:58har.monic sko­men­to­wał tek­st kogut za­piał i obudził [...]

dzisiaj, 17:26JaiTy do­dał no­wy tek­st Próżne ga­danie

dzisiaj, 17:03JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kim dla Ciebie jes­tem?

dzisiaj, 15:51rastanatusia sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:39Persiasty sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:36Persiasty sko­men­to­wał tek­st Jestem pew­ny, że zos­ta­wiłem [...]

dzisiaj, 15:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Erotyczny sen Mi­rosława

dzisiaj, 15:22róż li­la sko­men­to­wał tek­st * *